V E D T Æ G T E R


for


GRUNDEJERFORENINGEN SØAGERBAKKEN




Indholdsfortegnelse:


§ 1. Foreningens område.


§ 2. Medlemsret og medlemspligt.


§ 3. Formål.


§ 4. Hæftelser.


§ 5. Kontingenter.


§ 6. Græsslåning og afbrænding.


§ 7. Generalforsamling.


§ 8. Dagsorden.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.


§ 10. Afstemningsregler.


§ 11. Protokol.


§ 12. Retslig stilling.


§ 13. Bestyrelse.


§ 14. Bestyrelsens beføjelser.


§ 15. Bestyrelsesmøder.


§ 16. Regnskab m.v.


§ 17. Særlige bestemmelser.


§ 18. Opløsning af foreningen.



Nærværende vedtægter godkendt på ekstraordinær stiftende


generalforsamling den 1. september 1992.



Redigeret af Søagerbakkens generalforsamling 20. februar 2006


Redigeret af Søagerbakkens ex-generalforsamling den 12. maj 2009.


Redigeret af Søagerbakkens ex-generalforsamling den 30. april 2013.



1.



Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SØAGERBAKKEN.



Foreningens område er de af lokalplan nr. 050909 for et boligområde i Smørumnedre af 29. januar 1991, tinglyst den 13. februar 1991, og udstykningsdeklaration af 28. oktober 1991, tinglyst den 30. oktober 1991, omfattede ejendomme.



Foreningens hjemsted er Egedal kommune.



Egedal kommune er berettiget til at ændre eller udvide grundejerforeningens område og eventuelt fastsætte de nærmere betingelser herfor.



§ 2.



Alle ejere af parceller inden for det i § 1, stk. 2 angivne område har ret til og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.



Kun parcelejere kan være medlemmer.



Egedal kommune er uden stemmeret berettiget til at give møde på de af foreningen afholdte generalforsamlinger og medlemsmøder.



Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.



Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer betaler ved indtræden indskud som fastsat i § 5.



Meddelelse om ejendommens erhvervelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.



Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance med betaling af kontingent og/eller anden ydelse eller bidrag pålignet i henhold til § 5, er pligtig til at udrede det skyldige beløb med eventuelt tillæg af strafgebyr og renter, jfr. § 5, og får først de med medlemskabet forbundne rettigheder, når dette er sket.



§ 3.



Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes - eller grupper af medlemmers - fælles interesser, herunder navnlig at forestå de i lokalplan og udstykningsdeklaration pålagte fællesopgaver med hensyn til vedligeholdelse af vej- og stisystemet samt indretning og vedligeholdelse af grønninger og fælles arealer m.m.



§ 4.



Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, medmindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde, herunder godkendelse af Egedal byråd, vedtager anden hæftelse for enkelte, konkret angivne forpligtelser.



§ 5.



Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen og for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.



Kontingentet betales årligt forud og forfalder til betaling den 1. marts.



Indbetales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden og indskuddet ikke inden en måned efter påkrav, tillægges der konsekvent et strafgebyr på kr. 25,00 pr. parcel + 1% rente pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsmåneden. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.



§ 6.



Medlemmerne er pligtige til at holde grundene fri for ukrudt.



Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, vil grunden, 14 dage efter givet skriftligt varsel fra grundejerforeningen, blive renset på foreningens foranledning. De afholdte udgifter hertil vil blive opkrævet hos grundejeren.



Anvendelse af motorplæneklippere og andre motordrevne haveredskaber må kun finde sted på hverdage indtil kl. 18,00, samt på søn- og helligdage fra kl. 10,00 - 12,00.



Afbrænding af affald må ikke finde sted.



Der må ikke på ejendommene og på fællesarealerne holdes "landlige" husdyr, såsom f.eks. får, geder og høns.



Ligeledes må der ikke på ejendommene drives erhvervsmæssige husdyrhold, f.eks. kenneler o.lign.



§ 7.



Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.



Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.



Generalforsamlingen skal så vidt muligt afholdes i Egedal kommune. Bestyrelsen kan, såfremt det viser sig vanskeligt at fremskaffe lokaler i Egedal kommune, træffe bestemmelse om, at generalforsamlingen skal afholdes andet steds.



Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev til hvert enkelt medlem, samt ved brev til Egedal kommune, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen.



Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, advokat for, eller revisor i foreningen.



INDKALDELSE skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, i tilfælde af forslag om vedtægtsændringer med angivelsen af disses ordlyd, og på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden.



Kun foreningens medlemmer, deres husstand og repræsentanter for kommunen har adgang til generalforsamlingen.



§ 8.



For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:



Valg af dirigent.



Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.



Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.



Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent og indskud.



Forslag fra medlemmerne.



Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen.



Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.



Eventuelt.



Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes formanden og være denne i hænde senest 7 dage


før den ordinære generalforsamling.



En eller flere af byrådet udpegede repræsentanter skal uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder, og har ret til at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner.









§ 9.



Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev til det enkelte medlem, samt til Egedal kommune med mindst 14 dages og højst 21 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.




§ 10.



Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.



Fra hver parcel kan kun afgives en stemme, uanset om parcellen har en eller flere ejere. Såfremt et medlem er ejer af flere parceller kan denne have højst 5 stemmer.



Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.



Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved behørig skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan stemme med mere end 1 fuldmagt.



Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer.



Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned, med mindst 8 dages varsel, til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for forslaget.



Enhver ændring af vedtægterne skal for at være gyldig godkendes af Egedal byråd.



§ 11.



De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager nedskrives i et referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.



Referatet fra generalforsamlingen indsættes umiddelbart efter generalforsamlingen på foreningens officielle hjemmeside.


De medlemmer der ikke er på nettet vil modtage referatet i deres postkasse, såfremt de forinden har anmodet bestyrelsen skriftligt herom.



§ 12.



De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægt eller lokalplanen og udstykningsdeklarationen for området måtte træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning.



Medlemmer er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.



§ 13.



Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, næstformand og 2 bestyrelsesmed-


lemmer.


Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år direkte på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år.


Kassereren og næstformanden vælges i lige år direkte på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år.



Bestyrelsens indstilling til valg vil hvert år blive meddelt medlemmerne og generalforsamlingen på den udsendte dagsorden.



Generalforsamlingen vælger hvert år op til 3 suppleanter blandt de fremmødte eller fuldmagtsopstillede medlemmer.


Blandt disse vælges en første, anden og tredje suppleant.



Genvalg kan finde sted.



Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og skal være tilgængelig for foreningens medlemmer.



Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat eller landinspektør.



Det tilkommer bestyrelsen i givet fald at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse af de under foreningen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere faglig assistance til udførelse af opgaver, der sorterer under den eventuelt antagne medhjælps arbejde.



Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, af generalforsamlingen tillægges bestyrelsesmedlemmerne rimelige honorarer.



Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.



§ 14.



Bestyrelsen såvel over repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, for offentlige myndigheder som over for private. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.



Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.



Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.



§ 15.



Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. I bestyrelsesmøder kan de valgte suppleanter deltage uden stemmeret.



Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.



Formanden - eller i dennes fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.



Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort, eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.



Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående i pkt. 4 måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.



§ 16.



Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt.



Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog, samt medlemsfortegnelse.



Kassereren underskriver alle kvitteringer.



Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse, postgiro eller aftalekonto, og kontoen skal være klausuleret, således at der kun kan hæves ved underskrift af kassereren eller formand.



Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,00.



Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.



Årsregnskaber afleveres af kassereren til formanden inden den 5. marts. Regnskabet videresendes til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 8 dage til regnskabets gennemgang og tilbageleverer det til formanden med eventuelle bemærkninger.



Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 21. marts.



Regnskabet tilsendes medlemmerne til gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.



§ 17.



Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på samtlige fællesarealer med de dertil knyttede veje, stier og pladser, i det omfang disse arealer ikke matrikulært skal tillægges den enkelte parcel, alt overensstemmende med landinspektør A. Dinesens opdeling.






Samtlige udgifter i forbindelse med Grundejerforeningen Søagerbakken”s stiftelse betales af O.C. Byg A/S.



§ 18.



Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Egedal kommunes godkendelse.



I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder foreningens nettoformue Egedal kommune til formål inden for grundejerforeningens område.



Opløses grundejerforeningen, eller bliver den ude af stand til at fungere, træffes de bestemmelser, som det tilkommer grundejerforeningen at træffe, af Egedal byråd.



Således vedtaget på generalforsamlingen den 1.9.92.