Overskrift 1

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Hans Brastgaard

Søagerbakken 147

2765 Smørum

Tlf. 40303986

hans.brastgaard@gmail.com

16 April 2017.

 

Referat af generalforsamling afholdt d. 10 april 2017 kl. 19.30 i Kulturhuset,  Smørum:

 

1)    Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Jørgen Storm som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Jørgen konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i tide ifølge foreningens vedtægter. Og dagsordenen var også ifølge foreningens vedtægter

 

Der var 25 stemmeberettigede parceller repræsenteret.

 

Lisbeth blev valgt som referat.

 

Der blev valgt 2 stemmetællere.

 

2)    Formandens/bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2016.

Formanden gav beregning for 2016.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside.

 

Husk: Arbejdsdag i 2017 bliver d. 7 maj.

 

3)    Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen og vil blive lagt på vores hjemmeside

 

4)    Bestyrelsens forslag til budget 2017.

Kasseren fremlagde bestyrelsens budget for 2016. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingentet forbliver uændret på 2300 kr. per parcel per år.

 

5)    Forslag fra medlemmerne.

 1. Forslag om babygynge stillet af Bodil fra nr. 63.
  Sansegynge er allerede opsat.
 2. Forslag om Nabohjælp stillet af Bodil fra nr. 63. Der var stemning for ideen og bestyrelsen vil arbejde med en tema aften, hvor der vil komme en repræsentant fra de kriminalpræventive råd og give mere information.
 3. Forslag om belysning i området stillet af Stig fra nr. 127.

Vi blev informeret om at lamperne for 25 år siden blev sat op og at det dengang kun var muligt at få de høje lamper.

Lamperne er ejet af kommunen.

Julie var meget tilfreds med den nuværende belysning.

Der blev fremsat forslag om afskærmning for de lamper, hvor beboerne føler sig generet.

Bestyrelsen vil rejse det overfor kommunen.

 

 

6)    Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

 1. Valg af formand: Hans Brastgaard er konstitueret formand og opstiller som formand. Hans blev genvalgt.
 2. På valg til bestyrelsen er bestyrelsesmedlem Henning Møller for 2 år – Villig til genvalg. Henning blev genvalgt
 3. Kaj fra nr. 77 blev valgt ind i bestyrelsen.
 4. Valg af 1., 2.,  og 3. suppleant.  

Klaus fra nr. 133 blev valgt til 1. suppleant.

Jørgen fra nr. 125 blev valgt til 2. suppleant.

 

7)    Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 1. Revisor Julie Rasmussen fra nr. 17 blev valgt
 2. Revisor Inge Hjorth fra nr. 79 blev valgt
 3. Valg af revisorsuppleanter.
  Stig fra nr. 127 blev valgt til revisorsuppleant.

 

 

8)    Eventuelt

 1. Udbud or byggemodning på Dyvelåsen er i gang. Hans havde talt med kommunen og de vil gå i gang om et par måneder.
 2. Fejemaskinen er afgået ved døden. Det ville koste 1.700 kr at få den repareret. I stedet er der indkøbt en ny til 2.200kr og vi fik 400 kr for den gamle defekte fejemaskine.
 3. Gert kommer rundt og checker navne på postkasserne, så der kan opkræves kontingent.
 4. Der er gravet hul i hækken ud mod Råbrovej, det skyldes problemer med fremvarmetilslutningen, som lægger i haven hos en beboer. Bestyrelsen er ikke blevet orienteret på forhånd om arbejdet. Det er nu aftalt er der bliver tilplantet igen.
  Bestyrelsen appellerer til, at hvis I ser nogen, der graver i området, så giver I bestyrelsen besked. Også hvis I er i tvivl.
 5. Det kan ske at der kommer hul på rørene, hvis de ikke er isoleret ordentligt. Se information på hjemmesiden.
  Derudover kan rørene ruste hvis det drypper fra ekspansionsbeholderen.

f.Julie opfordrede til, at hvis folk for lavet et projekt, at man deler det på hjemmesiden.

 1. Kaj sagde at vi havde haft en god sommerfest.
 2. Tagfolkene, som rensede taget, gav forslag om vedligehold af tagene. Imprægnering er en mulighed eller taget kan males. Det vil koste ca. 15.000 kr at få malet et tag på 104m2 og ca 10.000 kr for et hus på 76 m2.
  Tagfolkene har givet besked til de beboere hvor tagstenene er knækket og generelt så er de i god stand.
 3. i.     Elsebeth påpegede at der stadig er en del vand i hendes have.
 4. j.     Hvordan dækker forsikringen på cykelstien? Er det kommunen eller foreningen der dækker?

 

                                                          M.v.h.

                                                    Bestyrelsen

      

 

      

     

 

Grundejerforeningen Søagerbakken

 

www.soeagerbakken.dk

 

Flemming Hoff Kjeldsen

 

Søagerbakken 71

 

2765  Smørum

 

Tlf. 44651042

 

flemming.hoff@privat.dk

 

dato:04.04.2016.

 

 

 

Bestyrelsens beretning tirsdag den 12. april 2016 ved Søagerbakkens ordinære generalforsamling i Rytterparken 115.

 

 

 

Beretningsåret  2015.

 

 

 

Indledning med 1 min. stilhed for Lilli Hjort i nr. 33, revisor Mai-Brit Hoff Kjeldsen og tidligere formand og senere bestyrelsesmedlem Jef Thøisen, der alle er afgået ved døden i beretningsåret.

 

 

 

Den organisatoriske beretningsdel:

 

 

 

Der har i beretningsåret været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf et var med deltagelse af rådgivende vandingeniør Ole Ekstrand fra firmaet ALECTIA.

 

Derudover et uformelt møde mellem 2 fra bestyrelsen og en repræsentant for firmaet Ballerup/Smørum kloak service m.h.p. at få et tilbud på Ole Ekstrand projektforslag.

 

Der har fra bestyrelsen været udsendt 2 informationsbreve.

 

 

 

Den orienterende beretningsdel:

 

 

 

Bestyrelsesmøderne for 2015 har alle haft ét stort gennemgående tema: At finde en løsning på regnvandsproblemerne fra fællesarealet.

 

Generalforsamlingen er tidligere orienteret om bestyrelsens planer og tiltag. Generelt om emnet vil jeg sige, at vi - trods mange dyre undersøgelser og forslag til projekter – er nået et stort skridt nærmere en løsning.

 

På sidste generalforsamling fortalte vi om mødet med vandeksperter fra Egedal kommune og repræsentanter fra Furesø Egedal Forsyning. Der alle gav gode råd, men ikke kunne hjælpe os økonomisk.

 

Med Egedal kommune på sidelinien blev ideen om at etablere et klimabassin på fællesarealet til opsamling af regnvand skabt. Forudsætningen for den idé var, at jorden, hvor klimabassinet skulle etableres, havde et nedsivnings-potentiale.

 

For at finde ud af det, hyrede vi i første omgang Bjarne fra BMT-service til at bore 5 huller af 1 meters dybde. Boringen afslørede at undergrunden også i den dybde indeholdt meget leret jord og derfor formentlig også havde et dårligt nedsivningspotentiale.

 

For at komme videre, besluttede bestyrelsen, at det var nødvendigt med en mere professionel vurdering af nedsivningspotentialet, hvorfor vi rettede henvendelse til Franck Geoteknik i Slangerup.

 

De borede 2 huller og udfærdigede en rapport til en lille formue. Rapporten var svær at tolke for lægfolk, og jeg sendte derfor rapporten til Egedal kommune, der vurderede, at der var et lille nedsivningspotentiale. Miljøafdelingen pegede samtidig på, at grundvandsspejlet lå ca. 2 meter under jordens overflade, og at det kunne være et problem i.f.t. vores plan om et klimabassin.

 

Meldingen fra kommunen om, at der var et nedsivningpotentiale gjorde, at bestyrelsen stadig forfulgte tanken om et klimabassin. Et sådan bassin ville jo skabe et dejligt rekreativt område på denne del af fællesarealet.

 

Vi ønskede at få et bedre overblik over økonomi og projekt, og vi inviterede derfor vandingeniør Ole Ekstrand fra ingeniørfirmaet ALECTIA til et bestyrelsesmøde den 8. september 2015 hos formanden.

 

Ole Ekstrand besigtigede ved samme lejlighed fællesarealet og fik udleveret en kopi af rapporten fra Franck Geoteknik.

 

Han konkluderede p.b.a. rapporten -  og helt modsat Egedal kommune – at jorden på fællesarealet ikke havde noget nedsivningspotentiale.

 

Dermed var idéen om et klimabassin afgået ved døden.

 

Ole Ekstrand foreslog en ny løsning, der gik ud på at skolestien skulle afvandes effektivt til Furesø Egedals regnvandsledning.

 

Furesø Egedal Forsyning – der havde fået forelagt forslaget af Ole Ekstrand - var også positive stemt overfor dette løsningsforslag.

 

Løsningsforslaget gik ud på, at etablere dræn 4 steder på tværs af skolestien og 1 dræn ved forbindelsesstien mod øst.

 

Derudover skulle der etableres en såkaldt opkant langs haverne mod øst.

 

Kravet var, at projektet skulle udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Herefter bad vi Ballerup Smørum Kloak Service om et uformelt møde, der skulle handle om ovennævnte projekt og økonomi m.m.

 

Firmaet forkastede næsten Ole Ekstrands forslag for i stedet at foreslå et 70 meter lang fuldslidset dræn i skel mellem skolesti og hæk. Spulebrønd og 3 overskærende dræn på skolestien med tilslutning til eksisterende vejbrønde/regnvandsledninger.

 

Denne løsning viste sig desværre at være meget kostbar, og vi har nu søgt en alternativ men billigere løsning hos BMT-service.

 

 

 

Dyvelåsen – Forinden lokalplan 36 for Dyvelåsen skulle udsendes i høring afholdt Egedal kommunes Planudvalg et borgermøde den 17. september i Smørum Idrætscenter om planen. På dette møde deltog bestyrelsen sammen med en række andre boligområder, der ville blive berørt af planen.

 

På baggrund af dette møde tog Carsten Jørgensen Søagerbakken 129 og Kurt Jørgensen fra Råbroparken 14 et godt initiativ til nogle ganske fornuftige indsigelser til lokalplanen. Fra bestyrelsen deltog næstformand Hans Brastgaard, der på vegne af bestyrelsen sagde god for indsigelserne.

 

Indsigelserne til lokalplanen gik bl.a. på den fremtidige placering af cykelstien,  belysningen og beplantningen af det grønne bælte.

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at Egedal kommune tog vores indsigelser alvorligt, da lokalplanen – efter høringen – blev endelig vedtaget. Selve byggemodningen vil efter planen blive påbegyndt ultimo 2016.

 

 

 

Vejbelysning – Den tidligere regering har besluttet, at kommunerne skulle sende strømregningen for vejbelysningen videre til beboerne i de forskellige boligområder – herunder også Søagerbakken. Dette kunne kommunen dog undlade, hvis specielle betingelser var opfyldt. Kommunen har imidlertid vurderet, at hvis strømregningen, med alle mellemregningerne og forskellige hensyn, skulle sendes videre til de enkelte beboere i et boligområderne, så ville gevinsten for kommunen hurtig drukne i administrative omkostninger.

 

Så Egedal kommune har besluttet forsat at betale for strømregningen.

 

 

 

 

 

Legepladsen – Bestyrelsen har vedtaget at give Søagerbakkens legeplads noget mere opmærksomhed i 2016. Vi har bl.a. vedtaget at anskaffe en tambolin og finde en løsning på ukrudtsproblemerne i sandet med en kraftig ukrudtsindsats og et evt. andet underlag, således at legepladsen vil blive mere appetitlig at komme på.

 

 

 

Det grønne område: I foråret foretog BMT-service – efter ønske fra bestyrelsen – en større og tiltrængt klipning af fællesarealets buskområde. Dette tog hårdt på nogle af planterne og flere beboere udtrykte bekymring for, om planterne overhovedet kom i gang igen.

 

BMT-service blev kontaktet, og Bjarne lovede, at hvis der var nogen af planterne, der ikke kom sig efter klipningen, så ville han af egen lomme erstatte alle de udgåede planter.

 

Planterne kom sig, og buskområdet fremstår igen pænt og grønt.

 

 

 

Grantræ: Vores grantræ på fællesarealet blev udsat for hærværk og måtte lade livet.

 

Trist med en sådan ødelæggertrang. Det må skyldes mangel på opdragelse og dannelse. Desværre kender vi ikke adressen på den eller de vandaler, der har fundet  det morsomt at ødelægge andres ejendom, for så havde vi naturligvis sendt dem en regning.

 

Bestyrelsen besluttede, at indkøbe et nyt 2.5 meter højt grantræ, således at vi fortsat kan afholde vores årlige juletræstændinger den 1. dec. Resten af året vil vi nyde, at se det vokse sig stort, hvis det får lov af disse modige mørkemænd.

 

 

 

Sommerfesten: Teamet for årets sommerfest var dansk/Danmark. Som noget nyt startede sommerfesten allerede kl. 1300. Det tidlige tidspunkt viste sig at være en god idé. Der blev serveret smørrebrød, øl og snaps, så der ikke var et øje tørt. Der deltog ca. 50 beboere i festen, hvilket vist må være en rekord - så bestyrelsen tillader sig at mene, at festen blev en succes – også på den økonomiske side.

 

Der skal herfra lyde en stor tak til festudvalget – I gjorde det igen.

 

 

 

Snerydning – Vi blev overrasket af et kraftigt snefald i slutningen af november, der nærmest lammede Søagerbakken. Biler kørte fast og skabte yderligere kaos. Resten af vinterhalvåret har ikke været så hård ved vores pengekasse.

 

Vi bilder os ind, at mange er tilfredse med bestyrelsens vurdering af, hvornår der skal sneryddes. Vi ved også, at der kan være mange ønsker til niveauet for snerydningen, og at vi ikke kan gøre alle tilfredse.

 

Men I skal vide, at vi prøver at lægge et fornuftigt skøn. Desværre er det stadig sådan, at vi ofte må vente til op ad dagen med snerydningen. Det skyldes, at  Søagerbakken indgår i en prioritering, når BMT-service bliver kaldt ud.

 

Heldigvis har vi nogle friske bestyrelsesmedlemmer, der ikke er kede af at starte fejemaskinen og rydde sne. Tak til dem.

 

Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

 

Flemming Hoff Kjeldsen

 

Formand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                        

 

 

 

                                     

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Flemming Hoff Kjeldsen

Søagerbakken 71

2765  Smørum

Tlf. 44651042

flemming.hoff@privat.dk

dato:02.04.2014.

 

 

Ordinær generalforsamling i Søagerbakkens grundejerforening den 2. april 2014 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

 

Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virksomhed 2013.

 

Den organisatoriske beretningsdel:

 

I beretningsåret 2013 har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder og udsendt 2 informationsbreve til medlemmerne.

Der blev også afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 30. april-13, hvor bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.

Disse vedtægtsændringer blev efterfølgende godkendt af Egedal kommune.

En af konsekvenserne ved de nye vedtægtsændringer er, at referatet fra denne generalforsamling vil blive udsendt på vores officielle hjemmeside: www.soeagerbakken.dk . Her kan I også læse grundejerforeningens vedtægter i sin  helhed.

 

Den orienterende beretningsdel:

 

Ved sidste års generalforsamling præsenterede bestyrelsen medlemmerne for en aktivitetsplan, der skulle være med til at synliggøre de aktiviteter, som vi I bestyrelsen gerne ville i gang med. De mål vi havde sat os, nåede vi ikke, men det  betyder ikke, at vi har ligget på den lade side. Vi har bl.a. forsøgt at finde en løsning på problemerne med regnvandet, der løber fra fællesarealet og skolestien ind på grunden i nr. 67.

Den løsning som bestyrelsen har peget på med at lede regnvandet ned i kloaken er ikke helt så lige til, som vi ellers havde troet. Formanden er for øjeblikket i dialog om en løsning med Egedal kommune.

Til gengæld lykkedes det med god hjælp fra nogle af jer at få grundet og malet redskabsskuret umbragrøn. Arbejdet foregik over en weekend, og 10 til 13 personer havde reageret på opfordringen om at komme til en malerweekend, og det synes vi i bestyrelsen, at det var en rigtigt flot deltagelse. Der skal naturligvis også lyde en tak til de af jer, der servicerede det arbejdende folk med kaffe og frugt.

Der blev også tid til at male legestativerne på legepladsen, således at de fik et friskere look, og det var bestemt tiltrængt.

De strenge vintre i årene 11/12 og 12/13 har været meget hårde ved vores veje, og vejene har flere steder fået store revnedannelser.

Derfor har bestyrelsen fundet det nødvendigt at lave en større besigtigelse af vort fælles vejnet.

Da Colas lagde nyt slidlag på i 2009 lovede de os, at det ville holde i ca. 10-15 år og måske længere. Med den besked fandt vi det vigtigt at lægge penge til side i en vejfond.

Vi har i samme forbindelse undersøgt om COLAS kunne ansvarspådrages, men der er ikke noget at komme efter, da de har taget forbehold for de nævnte skader i  kontrakten.

For at beskytte vores veje mod yderligere skader, har bestyrelsen drøftet – men endnu ikke besluttet - om vi skulle igangsætte en reparation af de mange revner. I den forbindelse har vi også haft fat i 2 asfaltfirmaer og bedt dem om et tilbud på en evt. reparation.

Der vil ligge en endelig beslutning fra bestyrelsen på et af de førstkommende bestyrelsesmøder i foråret.

 

Sommerfesten 2013 var med sit spanske tema og grillstegt pattegris en stor succes. Der deltog 28 voksne og 3 børn i arrangementet. Det er vores håb, at få nogle flere og gerne flere børnefamilier til at deltage.

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til festudvalget.

Årets juletræstænding var også velbesøgt. Vi synes fra bestyrelsen, at det er rigtigt hyggeligt, at vi på denne måde kan sige glædelig jul til hinanden over et glas varmt juleglöck. Hele julemåneden er der lys i juletræet på fællesarealet, og det skal minde os alle om den travle men også dejlige juletid.

 

Generelt: 

 

Rafn&Søn.  ??   Ejendomsskat 2009 og 2010 har fundet en løsning.

 

Vort område har desværre været plaget af indbrud. Nordsjællands Politi har på vores anmodning udarbejdet en oversigt, der viser, at der har været i alt 6 indbrud på Søagerbakken i beretningsåret. Det var den direkte årsag til, at bestyrelsen besluttede at inviterer en konsulent fra Falck for at tale om, hvordan vi sikrer vores huse bedre.

 

Bestyrelsen har i løbet af året investeret i et stort stillads, hækkeklipper og kædesav. Og i den forbindelse har jeg lovet kassereren, at gøre lidt reklame.

De ting der står i redskabsskuret må gerne anvendes/lånes af grundejerne, så benyt  jer endelig af muligheden.  Vi har selvfølgelig en forventning om, at I passer på det og meddeler bestyrelsen, hvis tingene skades eller går i stykker.

 

Redskabsskuret er ikke bare blevet malet, det er også blevet forsikret. Grundejerforeningen Søagerbakken har tegnet arbejdsskadesforsikring, ansvarsforsikring, erhvervsløsøreforsikring og ejendomsforsikring i Topdanmark.

 

Så skal jeg også lige meddele, at Grundejerforeningen Søagerbakken  ved kommunevalget i november 2013 fik indvalgt sit første byrådsmedlem i Egedal kommune.

 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i årets løb, samt takke de beboere som altid bakker op om vores fællesarrangementer.

 

Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Flemming Hoff Kjeldsen, formand.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                      

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Søagerbakken

www.soeagerbakken.dk

Flemming Hoff Kjeldsen

Søagerbakken 71

2765  Smørum

Tlf. 44651042

flemming.hoff@privat.dk

dato:20. marts 2013.

 

Jfr. Vedtægterne for grundejerforeningen Søagerbakken indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013 kl. 1930 I orienteringslokalet på Søagerskolen med følgende punkter på dagsordenen:

 

                  

                    1) Valg af dirigent.

 

                     2) Formandens/bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed I 2012.      

                              

                    3) Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab 2012 til godkendel-

                          se.

               

                  4)Forslag og forelæggelse af budget 2013.

         

          

          5) Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:

 

                           a) § 11, stk. 2: Udskrift af forhandlingsprotokollen udsendes til medlem-

                              merne umiddelbart efter generalforsamlingen.

                             Ændres til: Referatet fra generalforsamlingen indsættes umiddelbart

                             efter generalforsamlingen på vores officielle hjemmeside.

                             De medlemmer der ikke er på nettet vil modtage referatet I deres

                             postkasse, såfremt de forinden har anmodet bestyrelsen skriftligt

                             herom.

 

                         b) § 13, stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den

                              ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

                              Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer, efter første år afgår 2

                              medlemmer ved lodtrækning.

                              Ændres til: Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer,

                              næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

                              Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges I ulige år direkte på

                              den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år.

                              Kassereren  og næstformanden vælges I lige år direkte på den ordi-

                              nære generalforsamling for en periode af 2 år.

 

                         c)  Nyt § 13, stk. 2: Bestyrelsens indstilling til valg vil hvert år blive med- 

                              delt generalforsamlingen på den udsendte dagsorden.

 

                          d) § 13, stk. 2 ændres til § 13, stk 3 og ordlyden ændres fra:

                              Generalforsamling vælger desuden 3 suppleanter, hvoraf hvert år af-

                              går henholdsvis 2 og 1, efter første år afgår 2 efter lodtrækning.

 

 

 

                             Ændres til: Generalforsamlingen vælger hvert år op til 3 suppleanter

                             blandt de fremmødte eller fuldmagtsopstillede medlemmer.

                             Blandt disse vælges en første, anden og tredie suppleant.

 

            6)    Forslag fra medlemmerne.

                     (Bemærk at forslag skal være formanden I hænde senest onsdag 3.  

                     april 2013 kl. 1800.)

 

             7)     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 – 3 suppleanter til be-

                        styrelsen

                        - Bestyrelsesmedlem Hans Brastgaard for 2 år. (Villig til genvalg)

                         - Bestyrelsesmedlem Henning Møller for 2 år. (Villig til genvalg)

                         - Bestyrelsesmedlem Poul Erik Bohnsen for 2 år. (Villig til genvalg)

                         - 1´ste suppleant Finn Gyldendal. (Villig til genvalg???)

                         - 2´den suppleant Ulla Dam. (Villig til genvalg???)

                        - 3´die suppleant (Skal  vælges på generalforsamlingen)

               

             8)    Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

                        - Revisor Julie Rasmussen (Villig til genvalg.)

                        - Revisor Mai-Brit Hoff Kjeldsen (Villig til genvalg.)

                        - Revisorsuppleant Inge Hjort Røder (Villig til genvalg??)

                         - Revisorsuppleant Joan Hjort (Villig til genvalg??)

 

            9)    Eventuelt.  

 

 

 

Vi glæder os til at se jer – Kom og gør jeres indflydelse gældende.

 

                                   M.v.h.

                              

                               Bestyrelsen.                              

Ordinær generalforsamling i Søagerbakkens grundejerforening den 10. april 2013.

 

 

Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virke 2012.

 

Den organisatoriske beretningsdel:

 

I år 2012 har bestyrelsen afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder og udsendt 3 informationsbreve til grundejerforeningens medlemmer.

 

Grundejerforeningens medlemmer har adgang til bestyrelsesreferater på vores hjemmeside

www.soeagerbakken.dk   Derudover vil fremtidige projekter kunne ses på siden.

 

Den orienterende beretningsdel:

 

Siden sidste generalforsamling har vi mistet 2 grundejerforeningsmedlemmer: Flemming Hjort i nr. 33 og Orla Kaas i nr. 65.  Må jeg foreslå, at vi rejser os og ære deres minde i 1 minut.

 

Aktivitetsplan.

Bestyrelsen har igennem en årrække haft et højt aktivitetsniveau. Dette har alle beboere på Søagerbakken  kunnet mærke på den ene eller anden måde.

Men en sådan indsats skaber også en større forventning hos grundejerne. Og for at leve op til denne forventning har vi i bestyrelsen bl.a arbejdet med at skabe en ny aktivitetsplan for vores område. Vi har i 2012 brugt adskillige bestyrelsesmøder på at diskutere og prioritere denne plan. Med aktivitetsplanen kan beboerne på Søagerbakken gøre sig bekendt med, hvad bestyrelsen vil arbejde med i 2013 og nogle år frem. Planen er ikke udtømmende. Den kan sagtens suppleres med nye idéer:

1)                                      Vi vil løse problemet med det ustyrlige regnvand på skolestien/brandvejen.

2)                                      Vi skal også have styr på regnvandsafledningen fra redskabsskuret.

3)                                      Vi vil forsegle eller lukke de revner i vejen som den strenge vinter har skabt.

4)                                      Vi vil se på vedligeholdelsen af vores legeplads.

5)                                      Fortovene trænger flere steder til en udskiftning af diverse sten.

6)                                      Vi vil finde det rette niveau for vedligeholdelse af vores kloaker.

7)                                      Der vil blive lagt en plan for vedligeholdelse af vores grønne arealer på fællesarealet

og ud mod Råbrovej.

8)                                      Redskabsskuret skal males umbragrøn.

9)                                      Vores vedtægter vil hele tiden blive vurderet og moderniseret.

Vi har også diskuteret de gamle aktiviteter som sommerfesten og juletræstændingen. Bestyrelsen er enige om at bevare og fastholde disse 2 aktiviteter som et tilbud til beboerne, da de i form og indhold er med til at bringe os tættere sammen.

Vi har også talt om at sætte penge af i budgettet til en en fond, der skal hjælpe beboerne med betaling af  beskadige renovationsspande.

 

Aktiviteter 2012.

Årets sommerfest den 25. august, der havde Italien som tema var igen i år en stor succes, og  juletræstændingen den 1. december forløb også som den skulle selv om juletræet havde tabt det fleste af sine nåle og æbleskiverne havde fået lidt rigeligt med varme.

Dejligt at folk gider komme til disse arrangementer.

Derudover har flere medlemmer af bestyrelsen været aktive omkring grundmaling af redskabsskuret – ja selv legehuset og redskaberne på legepladsen blev rengjorte og fik en omgang grundmaling.

Gert Bollerslev og Hans Brastgaard har flere gange gennem vinteren serviceret os alle med at rydde sne på fortovene med fejemaskinen og saltet vore veje.

Henning Møller gik i sommer rundt med Round-Up´en for at slå ukrudtet ned,  der hvor det trængte, og Poul Erik Bohnsen har flittigt serviceret de ældre damer i området, hvis nogen havde brug for en hånd til et eller andet. Jo - Poul Erik er på Søagerbakken damernes ven.

 

Nogle mennesker – som ikke bor i området – har åbenbart kastet deres kærlighed på vores hundeskilte på fællesarealet. I 2012 måtte vi købe 2 nye.

Andre har – efter en våd ungdomsfest, der løb lidt af sporet - moret sig med at hejse en stol op i vores flagstang og fjernet ting fra folks haver. Dette blev alt sammen ordnet til bestyrelsens tilfredshed ved mellemkomsten af nogle ansvarlige forældre.

 

Generelt:

 

Bestyrelsen har forespurgt Egedal kommune, hvor langt man var kommet i overvejelserne om hvem der skulle betale for vejbelysningen på vores private fællesveje.

Meldingen er, at det ikke kommer til at ske foreløbig.

 

Vi har også spurgt til, hvorledes vi skulle forholde os, hvis nogle beboere kom i tanke om at installere solcelleanlæg på taget. Dette forhold er ikke reguleret i lokalplanen for området.

Kommunen meddelte, at der skal ansøges. De ville ikke blande sig i type og model af solceller.

 

I forbindelse med planlægningen af regnvandsafledningen af skolestien blev kommunen forspurgt til kort over kloaknettet, brønddæksler, faskiner og tilladelse.

Det tog flere måneder og en skriftllig klage over dårlig borgerservice til borgmesterkontoret før der kom svar fra Egedal kommune.

 

Sagen vedrørende for meget betalt ejedomsskat som Rafn & Søn har anlagt på vegne af grundejerforeningen Søagerbakken i oktober/november 2010 har stadig ikke fundet nogen afklaring. Sagen er åbenbart strandet hos SKAT, og Rafn & Søn rykker for nyt hver 3´die måned, men SKAT har tilsyneladende ikke travlt, når de skal afregne gæld til borgerne.

 

Endelig blev vi i 2012 af Egedal kommune pålagt en ny affaldsordning, hvor beboerne skal sortere det daglige affald i bioaffald og restaffald. Den gamle pose og stativet røg ud.

En smart måde at indføre 14 dages tømning på, og det er garanteret ikke blevet billigere.

 

Afslutning.

 

Når dele af aktivitetsplanen skal udføres i 2013 er det bestyrelsens håb, at flere vil melde sig og deltage. Der er mange penge at spare, hvis vi gør det selv. Vi vil skrive ud, når behovet melder sig.

Der vil i fremtiden også blive muligt at tilmelde sig de forskellige annoncerede aktiviteter på Søagerbakkens hjemmeside, således at bestyrelsen ved hvem vi kan trække på, når en bestemt aktivitet skal igangsættes.

 

 

Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

 

 

P.v.a. bestyrelsen

 

Flemming Hoff Kjeldsen

Formand.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling Søagerbakkens grundejerforening den 28. marts 2012

 

 

Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virksomhed 2011.

 

Den organisatoriske beretningsdel:

 

I år 2011 har bestyrelsen afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder. Til majmødet var skiltemaler Freddy Mikkelsen inviteret. Vi skulle aftale pris og udseende på de hundeskilte, som bestyrelsen havde besluttet skulle opsættes omkring vores fællesareal.

Til mødet i august havde bestyrelsen inviteret Bjarne fra BMT-service for at aftale pris og klipning af den grønne beplantning langs Råbrovej.

Til mødet i oktober havde vi inviteret assurandør William Firouzi fra Codan forsikring til et møde, hvor emnet var vores fremtidige fælles bygningsforsikring.

Med det formål at holde jer – medlemmerne bedst mulig orienteret om de emner, som bestyrelsen har gang i, er der i 2011 blevet udsendt i alt 7 orienteringsbreve.

Til sammenligning blev der udsendt 3 orienteringsbreve i 2010.

 

Den orienterende beretningsdel:

 

Dette års beretning vil jeg starte med en beklagelse.

På generalforsamlingen sidste år i marts (2011) blev jeg under eventuelt spurgt om, hvem der har vedligeholdelsespligten af vores kloaker fra skel og ud. Da jeg ikke var i stand til at svare på dette spørgsmål, lovede jeg at undersøge det med Egedal kommune.

Egedal kommune oplyste på min telefoniske forespørgsel, at vedligeholdelsen af kloakerne blev varetaget af et privat selskab ved navn Egedal Forsyning, hvilket jeg frisk og frejdigt meldte ud til jer medlemmer i et orienteringsbrev den 2. juni 2011.

Desværre viste det sig, da vi senere og på baggrund af en beboerhenvendelse fik brug for en rensning af vores kloaknet, at dette ikke var sandt.  Da jeg oplyste adressen Søagerbakken, fik jeg af Egedal Forsyning at vide, at de i deres register kunne se, at vores vejnet var udlagt som privat fællesvej, hvorfor det var vores eget ansvar at vedligeholde vores kloaknet.

 

Henning Møller i nr. 49 havde under sine ture rundt med hunden bemærket, at vores fællesareal efterhånden var umulig at færdes på uden at træde i en efterladt hundelort. Han foreslog bestyrelsen, at vi opsatte skilte omkring vores fællesareal, hvor vi skulle opfordre hundeejerne til at medtage deres hundes efterladenskaber.

Bestyrelsen var helt enige i Hennings observationer og forslag, og med Hennings hjælp fik vi fat i en dygtig skiltemaler. Hundeskiltene – i alt 6 stk. – blev bestilt og leveret.

Dagen efter udsættelsen af de dyre skilte, kunne jeg konstatere, at der var stjålet ét skilt lige udenfor formandens bolig.

Har vores appel til hundeejerne så hjulpet.? Det har det nok, men ikke så meget, som vi havde håbet på. Nogen ser måske hundeskiltene som en provokation og ikke en opfordring.

Jeg vil godt understrege, at vi i bestyrelsen ikke har noget i mod hunde, men kun de hundeejere som i nattens mulm og mørke, ser det som deres opgave at lade deres hunde svine Søagerbakkens fællesareal til ved at helt bevist at lade hunden lægge en hundelort på størrelse med Rundetårn lige op ad de hundeskilte, der vender ud mod skolestien.

Min opfordring skal derfor være, at hvis vi - der bor ud til skolestien - ser en af disse ligeglade hundeejere, som ikke retter sig efter de opsatte skilte, reagerer og påtaler ”forglemmelsen.”

 

Den 29. juni modtog bestyrelsen et uventet og overraskende brev fra Runa forsikring, hvor i de ensidigt opsagde vor kollektive bygningsforsikring pr. 1. januar 2012.

Ud af 70 husstande i Søagerbakken kunne vi se, at 50 husstande var tilknyttet Runas bygningsforsikring, og selv om det ikke er en vedtægtsbestemt opgave for bestyrelsen at finde et nyt forsikringsselskab, besluttede vi os for - på baggrund den store tilslutning til Runa - at prøve at finde et nyt  forsikringsselskab, der ville tegne en ny kollektiv bygningsforsikring med os.

I vores søgen efter et nyt forsikringsselskab har vi bl.a. haft kontakt til TopDanmark – de var ikke interesseret, da vi ikke kunne garantere 100% tilslutning.

Alka forsikring har også været ind over, men her var beskeden den samme.

I september blev jeg ringet op af assurandør William Firouzi fra Codan forsikring. Igennem en ven og en kunde på Søagerbakken havde han hørt, at bestyrelsen søgte efter et nyt forsikringsselskab, der ville overtage områdets kollektive bygningsforsikring efter Runa.

Glæden over denne henvendelse fra Codan var naturligvis stor i bestyrelsen, og jeg tilsendte ham en kopi af vores Runa police og en oversigt over størrelsen på vores huse.  Derudover blev der aftalt et møde med assurandøren.

Efter de indledende forhandlingsmanøvrer var William Firouzi ikke i tvivl om konditionerne for at tegne en ny kollektiv bygningsforsikring. Han vidste, at der ikke kunne blive 100% tilslutning, men jeg lovede ham, at bestyrelsen ville gøre et forsøg på få så mange husstande med som muligt. Hvis det skulle lykkedes måtte den enkelte beboer også kunne se en økonomisk fordel i at skifte til Codan.

Assurandøren fra Codan præsenterede os for en forsikringspolice, der fuldt ud matchede den gamle Runa police, og som prismæssigt bestemt var konkurrencedygtig.

Alt dette blev udmeldt til husstandene via et orienteringsbrev.

Trods et stort fodarbejde med at skaffe tilslutning lykkedes det os kun at få 47 husstande med på listen.  Vi havde håbet på en større opbakning, men kunne konstatere at selv om nogle havde valgt Codan til, så var der også nogle af de gamle Runaforsikrede medlemmer, der havde valgt et helt nyt selskab.

Dette var assurandøren fuldt ud informeret om, da han og jeg underskrev en aftale, der dog havde den klausul, at den skulle godkendes af Codan. Assurandøren forsikrede mig, at han betragtede godkendelsesproceduren som en formalitet og at den ikke ville skabe nogen problemer.

Jeg fik en opringning fra assurandøren på vej til byen i en taxa, og af beskeden kunne jeg fornemme, at Codan var ved at trække sig ud af aftalen. Jeg bad ham ringe senere, men hørte ikke fra ham, før end jeg sendte ham et skarpt rykkerbrev, hvori jeg udbad mig klar besked.

Beskeden var, at tilslutningen - som ikke tidligere havde været et problem - nu var grunden til at Codan så sig nødsaget til at trække sig fra vores aftale. Assurandøren og vores fælles aftale var tydeligvis blevet underkendt af hans overordnede. Codan havde sendt en mand til Søagerbakken, der ikke havde det nødvendige forhandlingsmandat. Det affødte naturligvis en vis vrede fra bestyrelsens side, og vi følte med rette, at vi havde spildt vores tid.

Husstandene måtte nu ud og tegne en individuel og meget dyrere forsikring.  

 

 

 

 

 

Status fra Rafn&Søn---------------------------------???

 

Vores årlige sommerfest – denne gang var temaet: OKTOBERFEST blev afholdt  lørdag den 27. august. Festen kom i stand efter et godt forarbejde fra Alice og Hans, som udgør vores ”faste” festudvalg. Det var her første gang, at vores nye redskabsskur blev taget i brug til et sådant arrangement. Sammen med vores partytelt dannede det rammen om årets fest,

Tysk øl, fleisch og pølser på grill, sang og musik gjorde sammen med det pæne fremmøde eftermiddagen og aftenen til en stor succes, og det er min fornemmelse at alle hyggede sig. Jeg vil gerne igen opfordre til, at så mange som muligt finder tid til at deltage.

Festudvalget har lovet, at se på, om der til dette års sommerfest, skal arrangeres noget specielt til børnene, men det vender vi tilbage til. Husk at sætte kryds i kalenderen den sidste weekend i august 2012.

 

1. december afholdt vi med base i redskabsskuret vores julefest. I år blev lyset tændt på et rigtigt juletræ, som var blevet indkøbt og plantet kort forinden. Nu håber vi det vil vokse og blive stort.

Udenfor redskabsskuret var der tændt op i 2 bålsteder, og 3 dejlige julemænd tog imod de fremmødte med glöck og æbleskiver, og til børnene var der sodavand.

Vi sang - akkompagneret af Hans´s computer - en julesang og fik ønsket hinanden en rigtig glædelig jul. Et dejligt og stemningsfuldt arrangement, som vi håber er kommet for at blive.

 

Under punktet som jeg vil kalde diverse, kan jeg oplyse, at det også var i år, at vi fik indkøbt og opsat nogle nye vejviserskilte ved begge indkørsler til Søagerbakken. Det trængte vi til og jeg vil tage mig den frihed og sige, at jeg synes de pynter. De er via deres udformning  med til at give et meget bedre overblik over området end de gamle skilte.

Skiltemaleren og idémanden til udformningen af vores nye vejviserskilte bor på  Søagerbakken. En sand kunstner og fra bestyrelsens side skal der lyde en stor ros for udformningen og en stor tak for indsatsen.

--------------

På grund af den strenge vinter sidste år, har bestyrelsen indkøbt en fejemaskine, der ligesom det øvrige materiel i redskabsskuret kan benyttes frit af alle, der er bosiddende i Søagerbakken. Den noget mildere vinter i år har betydet, at fejemaskinen kun har været i brug nogle få gange, men hver gang til glæde for de lidt ældre beboere, der har svært ved at komme ud og fjerne sneen på fortovene.

--------------

M.h.t vintervedligeholdelsen har vi som noget nyt - og helt imod vores tidligere politik på dette område - på forsøgsbasis bedt Bjarne om at kaste lidt vejsalt på kørebanen. Dette for at undgå, at sneen ligesom sidste bliver kørt fast og danner is. Det vil vi også prøve næste år.

---------------

På et bestyrelsesmøde i august, hvor også Bjarne fra BMT-service var inviteret, blev det besluttet, at det skulle være i år, at vildnisset ud mod Råbrovej skulle nedklippes.

Det blev dyrere end vi havde regnet med, men det pynter klart på vores område og det var tiltrængt.

Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at vi næste gang skal have en mere ”nagelfast” pris fra Bjarne. Vi vil ikke igen overraskes af priser, der er væsentlig højere end overslagsprisen.

----------------

 

Bestyrelsen har fået stor ros for udformningen af vores hjemmeside fra nogle ejendomsmæglere, og det viser, at vi er på rette vej.

Husk www.soeagerbakken.dk ,  hvis du vil vide mere.

 

 

Til slut lidt om fremtiden:  Investeringen i arbejdsredskaber til gavn for vores medlemmer er ved at være slut. Dog mangler vi stadig, at investere i et bedre stillads. Disse investeringer vil naturligvis betyde øgede udgifter til vedligehold og drift af vores redskaber. Men den dyreste fremtidsinvestering ligger i vores område: Kloaker, vejnettet, en ordentlig regnvandsafledning på både dele af vores stisystem og fra vores  redskabsskur, genopretning af fortove, vedligehold af legepladsområdet og vores grønne bevoksning m.m.

Bestyrelsen vil arbejde aktivt for, at Søagerbakken også i fremtiden skal være et dejligt sted at bo.  

Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

 

P.v.a. bestyrelsen

 

Flemming Hoff Kjeldsen

Formand.