Generalforsamling 28/4-2022

Referat fra generalforsamling for grundejerforeningen Søagerbakken torsdag den 28.april 2022.

 

1)    DirikgentJannik ? (75), referant Karen Roswall (143), stemmetæller Alice Brastgard (147) og Bodil von Staffelt (?).Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var rettidigt indkaldt. Der var kun fremmødet 11 medlemmer udover bestyrelsen svageste deltagelse intil dato.

2)   Formandens/bestyrelsen beretning ved Hans Brastgaard (147)

 1. Pølsevogn – ca. 60 deltagere
 2. Sommerfest ultimo august
 3. Dialog med kommunen ang. biler med ærinder til børnehaven Regnbuen.

Der kan intet gøres.

 1. Træ fældet og sommervedligeholdelse, nyt flag

3)   Økonomi

Alle 70 parceller betalt.

Spørgsmål fra salen ang. Forsikring – Forsikring dækker redskabshuset på græsplænen og personer der arbejder med vedligeholdelse af fællesarealer.

Spørgsmål fra salen ang. Fejl i regnskabet. Regnskabet kontroleres – nyt udsendes. Regnskabet blev godkendt alligevel.

4)   Budget: Der sættes 100.000 kr. fra i budgettet 2022 til reparerer asfalt ved kantsten osv.

Budgettet blev godkendt

5)   Ingen forslag fra medlemmer.

6)   Valg

 1. Kasserer Gert Bollerslev(85) genvalgt
 2. William Pedersen(?) genvalgt
 3. 1.supp. Ulla Dam (47)

2.supp. Erik Lund (25)

3. supp. Peter Schlægel (97)

7)  Reviser Inge Hjort Røder

a. revisersupp. Ingen valgt

8) Eventuelt

a.  Bodil van Staffeldt:forslag om en blomstereng i nord enden af græsarelaet.

b.  Ulla Dam: En tak til bestyrelsen, Foreslår en skrivelse til grundejerne ang. Overholdelse af lokalplan mht. plankeværk og tilbygninger.

c.  Almindelig utilfredshed med for mange biler parkeret på indkørslesvejen mod nord.

d. Peter Schlægel spørgemål om gadebelysningen: er kommunalt, men vedligeholdelse af skolestiens og vejenes snerydning, skal grundejerne holde på halvdelen mod deres grund.

d.  Kirsten  viste en udklip fra Lokalavisen om frøblanding til afhentning, til at så ved stikvejene til stien mod vest.

Hans kontakter Bjarne mht. blomsterengen.

Referant Karen Roswall (143)

Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Søagerbakken onsdag den 29.09.2021.

Fremmødet var usædvanlig lavt...

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Henning (SB 49) blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i forhold til vedtægterne

William (SB 71) blev valgt til referent og som stemmetællere blev Kirsten (SB 137) og Viktoria (SB 73) valgt

2) Formandens beretning for 2020/2021

 • Kaj, Lisbeth og Henning udtrådte af bestyrelsen i løbet af perioden. William indtrådte som bestyrelsesmedlem efter Kaj.
 • Der er blevet udskiftet defekte belægningssten forskellige steder i bebyggelsen
 • Trappen på legepladsens tårn er blevet skiftet
 • Der har været et "pølsevogns" arrangement med god tilslutning :-)
 • Herudover er tagene blevet sprøjtet/renset hos dem der ønskede det.  Det gav anledning til en bemærkning fra  en beboer om at vi bør genforhandle priserne før at firmaet kommer næste gang (Vedkommende betalte det samme for et helt parcelhus der hvor han boede før).  Miljøpåvirkning bør naturligvis også dokumenteres ved tilbud fra firmaer gennem datablade eller lignende.  Bestyrelsen har taget det til efterretning

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020

 • Alle har betalt :-)
 • Baggrund for vejfond blev forklaret og gav anledning til en del dialog om hvorvidt kommunen skal "tilbydes" at overtage vejen.  Der var ingen konklusion; under alle omstændigheder vil det være en generalforsamlingsbeslutning om der skal arbejdes videre med ideen.
 • Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

4) Bestyrelsens forslag til budget for 2021

 • Ingen kontingent stigning :-)
 • Der blev i forbindelse med fremlæggelsen talt om vedligeholdelse af bevoksning mod Råbrovej- Bestyrelsen kigger på det
 • Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen

5) Forslag fra medlemmerne

Ingen...

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter

 • Formand :Hans (SB 147) blev genvalgt
 • Bestyrelse  :William (SB 71)"genvalgt"
 • Bestyrelse: Jannick (SB73)
 • Bestyrelse: Karen (SB 143)
 • 1. Suppleant: Svend-Erik
 • 2. Suppleant: Ulla

7) Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter

 • Revisor: Julie  (SB 17)
 • Revisor: Inge Hjort
 • Revisorsuppleanter: Ingen meldte sig....

8) Eventuelt

 • Det blev nævnt at bestyrelsens initiativ vedrørende anskaffelse af hjertestarter blev unødvendig, da der nu er opsat hjertestarter ved indgangsdør ved Børnehuset Regnbuen, hvilket kun er få sekunder ekstra løb i forhold til den påtænkte placering på skur
 • Der er nogle som ikke respekterer at vores veje er beliggende i en 30 km/t zone, og bestyrelsen har lovet at kigge på forskellige muligheder for at bringe farten ned, for eksempel ved at etablere bump ved indkørselsvejene fra Råbrovej
 • Bestyrelsen har en løbende dialog med kommunen omkring standarden for græsslåning af de sydvendte arealer imod stien, hvor kommunen mener at der i biodiversitetens navn kun skal slås grås 2 gange om året
 • Bestyrelsen har også dialog omkring etableringen af de meget høje træer på samme område
 • Det blev nævnt at vi bør plante blomster i området ved nummeret 151, hvilket vil være kønnere end de nuværende ukrudt